Obowiązkowe OC zawodowe

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Niektóre zawody lub rodzaje działalności zostały zobligowane na mocy przepisów prawa do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Są to między innymi następujące podmioty:

 • komornicy sądowi,
 • adwokaci i radcowie prawni,
 • notariusze,
 • rzecznicy patentowi,
 • doradcy podatkowi,
 • podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe,
 • architekci i inżynierowie budownictwa,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • rzecznicy majątkowi,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • zarządcy nieruchomości,
 • podmioty przyjmujące zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • podmioty wykonujące działalność w zakresie ochrony osób i mienia,
 • organizatorzy imprez masowych

 

W przypadku ubezpieczenia OC obowiązkowego właściwe ustawy branżowe przewidują szczegółowe zasady ich zawierania i przewidują określone wymogi co do postanowień w nich zawartych.

Brak takiego ubezpieczenia może skutkować nawet pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu.

Zobacz również inne ubezpieczenia

Domów, mieszkań

Domów, mieszkań

Komunikacyjne

Flotowe

Turystyczne

Szkolne

Na życie

Obowiązkowe OC
zawodowe

Obowiązkowe OC
zawodowe

Gwarancje / Ochrona Prawna

Gwarancje / Ochrona Prawna

Wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej

Gwarancja świadczenia usług na najwyższym poziomie i doboru najkorzystniejszych rozwiązań