Firm

UBEZPIECZENIA FIRMOWE

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że prowadzenie działalności gospodarczej może nieść ze sobą ryzyko straty.

Dzięki odpowiednio dobranej polisie, można znacznie obniżyć ryzyko, związane z prowadzeniem biznesu.

Ze względu na bardzo szeroki i elastyczny zakres, ubezpieczenie może być indywidualnie dopasowane do potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z całej gamy produktów ubezpieczeniowych dla firm. Ubezpieczenie może obejmować m.in.: nieruchomości, budowle, urządzenia, maszyny, wyposażenie, mienie pracownicze, wartości pieniężne, środki obrotowe od zdarzeń losowych (np. powódź, zalanie, pożar), od kradzieży z włamaniem, wandalizmu i dewastacji czy szkód elektrycznych.

Bardzo istotnym elementem ubezpieczenia firmy jest ryzyko odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to stanowi ochronę na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej, co zdarza się w różnych profesjach.

Konieczność wypłaty odszkodowania wiąże się nie tylko z utratą płynności finansowej, ale może prowadzić do upadku i konieczności zamknięcia biznesu. Dlatego o OC w takim samym stopniu powinien myśleć mały, lokalny przedsiębiorca, jak i duża firma o znacznie większym zasięgu.

Ubezpieczenie OC firmy obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową lub kontraktową za szkody wyrządzone osobie trzeciej, którą w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi:

  • w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności,
  • za produkt,
  • za wykonane usługi

Zobacz również inne ubezpieczenia

Domów, mieszkań

Domów, mieszkań

Komunikacyjne

Flotowe

Turystyczne

Szkolne

Na życie

Obowiązkowe OC
zawodowe

Obowiązkowe OC
zawodowe

Gwarancje / Ochrona Prawna

Gwarancje / Ochrona Prawna

Wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej

Gwarancja świadczenia usług na najwyższym poziomie i doboru najkorzystniejszych rozwiązań